Autoryzowany Sklep GoPro w Polsce

do kasy suma: 0,00 zł
Konkurs MAVIC MINI

KONKURS FACEBOOKOWY ZGARNIJ MAVICA MINI


Każdy uczestnik konkursu musi:

 1. a) stworzyć jednego mema, który w sposób humorystyczny przedstawia drona DJI Mavic Mini (np. jego cechę, zaletę jak rozmiar czy czas pracy itp.). Pełny opis modelu znajduje się tutaj.
 2. b) opublikować w/w mema w poście konkursowym na profilu Organizatora https://www.facebook.com/GoHEROPL/

 

Kryterium wyboru zwycięzcy konkursu:

- z pośród 5 memów z największą ilością reakcji Organizator wybierze Zwycięzcę konkursu (8 stycznia o godz. 19:00).

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest sklep GoHERO.pl, będący własnością firmy Camonboard s.c., z siedzibą przy ul. Górczewskiej 228 lok 2., 01-460 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie do uczestnictwa w konkursie oraz dostarczenia nagrody zwycięzcy.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GoHEROPL/
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 
2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 7. posiada miejsce stałego pobytu na terenie Polski
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 
3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest nowy dron DJI MAVIC Mini w specyfikacji standardowej.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora - https://www.facebook.com/GoHEROPL/
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/GoHEROPL/
 1. Konkurs trwa od 24 grudnia 2019 roku godzina 10:00 do 6 stycznia 2020 roku godzina 19:00.
 2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 8 stycznia o godzinie 19:00.

 
5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie i zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) jednego mema poświęconego Mavicowi Mini, np. jego cechom szczególnym jak waga czy rozmiar.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/GoHEROPL/

 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Zwycięzcę konkursu wyłoni Organizator w drodze wyboru jednej z pośród pięciu prac mających najwięcej reakcji w czasie trwania konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku 8 stycznia po godzinie 19:00.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego 8 stycznia o godzinie 19:00 na stronie https://www.facebook.com/GoHEROPL/
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 1. imię i nazwisko
 2. adres korespondencyjny (na terenie Polski)
 3. numer telefonu
 4. adres mailowy
 1. Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości prywatnej, o której mowa w pkt 6.
 3. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres na terenie Polski, wskazany przez Uczestnika.
 4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 
7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich w tym pozyskują „lajki”, reakcje z kont fikcyjnych użytkowników Facebooka;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne/puste konta/profile w serwisie Facebook

    4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych,    serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

    5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 
8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Zwycięzcy.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 
9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników w celu przygotowania prac do konkursu.
 3. Uczestnik konkursu zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne prawa autorskie do materiałów użytych częściowo lub w całości do przygotowania mema konkursowego wszędzie tam, gdzie takie prawo autorskie jest wymagane odrębnymi przepisami.

 
10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 26 grudnia 2019.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2019 roku i obowiązuje do 7 stycznia 2020 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.gohero.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.gohero.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl